ماستیک

ماستیک گرم اجرا

ماستیک گرم اجرا با حرارت غیر مستقیم تا ۱۶۰ درجه به حالت مایع در می آید و می توان آن را داخل درز یا سطح مورد نظر تزریق نمود و پس از سرد شدن کاملا سفت می شود.

ماستیک سرد اجرا

این محصول به صورت مایع می باشد که پس از اجرا و گذشت مدت زمانی سخت می شود به این نوع ماستیک قیری هم گفته می شود.

ماستیک مقاومت نفتی

این محصول دو جزئی می باشد و مناسب اماکنی است که در مقاربت مواد نفتی و روغنی قرار دارند.