مواد آب بندی (عایق رطوبتی)

نفوذگر بتن یا کریستال شونده

این محصول با واکنش با محتویات سازه تبدیل به کریستال های ریز شده که حفره های ریز و میکروسکوپی را پر کرده و آن را ضد آب می کند.